Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji „Którykredyt.pl”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Aplikacji internetowej „Którykredyt.pl” dostępnego po adresem https://ktorykredyt.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Aplikacji. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Open Finance S.A. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Aplikację.

Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przez Usługobiorcę.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Aplikacja – serwis internetowy „którykredyt” należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://ktorykredyt.pl/.

1.3. Cookies – pliki tekstowe, które serwer Aplikacji Usługodawcy zapisuje na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Aplikacji może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia oraz mogą być one również odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników sieci Internet.

1.4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą) przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Aplikacji.

1.5. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Licencjobiorcy, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie oraz po zalogowaniu się, pozwalające na korzystanie z Usług dostępnych w Aplikacji.

1.6. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Usługobiorcę w Aplikacji na etapie logowania się do Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Usługobiorcy podczas korzystania z Aplikacji. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie i stanowi go Adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.

1.7. Licencjobiorca – podmiot, któremu Usługodawca udziela na czas określony niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji.

1.8. PrAut – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

1.9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Którykredyt.pl”. Regulamin jest dostępny pod adresem https://ktorykredyt.pl/regulamin

1.10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1.11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Licencjobiorcą.

1.14. Usługi– Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę w sposób przewidziany Regulaminem lub Umową, zapotrzebowania na przyznanie w ramach licencji większej ilości loginów niż jeden, Usługodawca skontaktuje się z Licencjobiorcą w ciągu 48h w sposób przewidziany Regulaminem.

1.15. Usługobiorca –osoby fizyczne, którym Licencjobiorca umożliwił korzystanie z Aplikacji przy użyciu loginów przyznanych Licencjobiorcy w ramach wykupionej licencji na korzystanie z Aplikacji w ramach Konta, spełniający dyspozycję art. 2 pkt 7 UŚUDE zgodnie, z którą za usługobiorcę uważać należy osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

1.16. Usługodawca – Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33.

1.17. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.18. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu, w rozumieniu PrAut. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są Utwory: wyrażone słowem, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną,

2.1.2. zasady ochrony Danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, w rozumieniu UODO.

2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.3.2. Usługę stanowi pełny dostęp do funkcjonalności Aplikacji możliwy przez okres na który Usługodawca udzielił licencji dla określonej liczby Usługobiorców (liczba Usługobiorców = liczbie utworzonych dla danego Licencjobiorcy loginów) od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2.4. W ramach pełnego dostępu do funkcjonalności Aplikacji Usługodawca umożliwia Usługobiorcy dostęp do systemu informatycznego obejmującego następujące funkcjonalności:

2.4.1. Porównywarka kredytów hipotecznych przeznaczonych na zakup nieruchomości ;

2.4.2. Porównywarka kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę;

2.4.3. Porównywarka kredytów hipotecznych refinansowych;

2.4.4. Porównywarka kredytów hipotecznych konsolidacyjnych;

2.4.5. Porównywarka pożyczek hipotecznych.

2.5. Aplikacja stanowi system informatyczny wspierający sprzedaż kredytów hipotecznych przeznaczonych na zakup i budowę, kredytów hipotecznych refinansowych, konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych polegającym na wyszukiwaniu ofert spośród ofert zaimplementowanych w Aplikacji i według dostępnych kryteriów, obejmującym między innymi:
a) przeznaczenie kredytu, rodzaj, wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, dostępność kredytu określoną na podstawie kryteriów związanych z: wiekiem, źródłami i wysokością osiąganych dochodów;
b) prezentację wyników wyszukiwania i obliczeń obejmujących m.in.: wysokości oprocentowania kredytów, wysokości rat, sumy odsetek i bankowych kosztów uzyskania kredytu, koszty ubezpieczeń;
c) zmiany podstawowych parametrów przez Usługobiorców;
d) generowanie ofert oraz list dokumentów do pliku w formacie pdf.

2.6. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Aplikację.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (minimalne wersje : IE 10, Safari 5.1, Chrome 20.0, Firefox 24, Opera 15);

3.1.3. przeglądarka akceptująca Cookies,

3.1.4. przeglądarka z włączoną obsługą Javascript;

3.1.5. na potrzeby rejestracji oraz przywrócenia hasła Usługobiorca musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;

3.1.6. zainstalowany program Adobe Reader lub inny umożliwiający odczyt plików w formacie PDF.

3.2. Usługodawca zaleca stosowanie wersji przeglądarek najaktualniejszych na moment korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji;

3.3. Operator (Open Finance S.A.) informuje, że pliki Cookies są instalowane na dysku twardym komputera Użytkownika (Usługobiorcy) logującego się w Aplikacji w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

3.4. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (Usługobiorcy). Użytkownicy (Usługobiorcy) Aplikacji mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Aplikacji. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

3.5. Zainstalowane na dysku twardym komputera Użytkownika (Usługobiorcy) pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w tym komputerze lub oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

3.6. Operator informuje, że ograniczenie/wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Aplikacji.

3.7. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Aplikacji oraz wprowadzaniu usprawnień w Aplikacji.

3.8. Usługodawca zobowiązuje się względem Licencjobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy licencyjnej nie później niż w ciągu 48 h.

3.9. W przypadku zgłoszenia przez Licencjobiorcę zapotrzebowania na większość ilość loginów, Usługodawca oraz Licencjobiorcą zawrą aneks do umowy licencyjnej, na podstawie którego Usługodawca przekaże Licencjobiorcy dostępy do logowania na Konto w ilości określonej aneksem.

3.10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Aplikacji oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z Aplikacją.

IV. LOGOWANIE

4.1. Akceptując Regulamin Licencjobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.2. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Licencjobiorca przekaże Usługodawcy adresy e-mail Użytkowników (Usługobiorców), którym mają zostać nadane dostępy do Kalkulatora w sposób określony Umową. Po zawarciu umowy licencyjnej, Licencjobiorca zobowiązuje się do przekazania każdemu Użytkownikowi (Usługobiorcy) w drodze wiadomości e-mail na służbowy adres poczty elektronicznej instrukcji do zalogowania się na stronie https://ktorykredyt.pl/.

4.4. Logowanie do Aplikacji odbywa się z wykorzystaniem Loginu (Adres poczty elektronicznej) oraz unikalnego Hasła utworzonego przez Usługobiorcę. Hasło utworzone przez Usługobiorcę musi zawierać co najmniej 12 znaków, w tym przynajmniej jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną wielką literę oraz jeden znak specjalny

4.5. Licencjobiorca akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Licencjobiorcy oraz osób, którym Licencjobiorca umożliwił korzystanie z Aplikacji. Adresy poczty elektronicznej podane przez Licencjobiorcę oraz osoby, którym Licencjobiorca umożliwił korzystanie z Aplikacji przy użyciu loginów oraz haseł przyznanych Licencjobiorcy będą wykorzystywane do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Aplikacji,

5.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji,

5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Aplikacji.

5.3. Usługobiorca, przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.

5.4. Usługodawca może powiadomić Licencjobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach lub nieuprawnionych działaniach osób fizycznych, którym Licencjobiorca umożliwił korzystanie z Aplikacji przy użyciu loginów przyznanych Licencjobiorcy w ramach wykupionej licencji na korzystanie z Aplikacji w ramach Konta, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

5.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi lub usunięcia Konta Licencjobiorcy, w przypadku naruszania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.

5.6. Usługobiorca jest zobowiązany do niezamieszczania w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.

5.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Aplikacji treści, o których mowa w punkcie 5.6.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wstrzymania świadczenia Usług oraz usunięcia Konta Licencjobiorcy, w przypadku naruszania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.

6.3. Za sprzeczne z Regulaminem działania osób fizycznych, którym Licencjobiorca umożliwił korzystanie z Aplikacji przy użyciu loginów przyznanych Licencjobiorcy w ramach wykupionej licencji na korzystanie z Aplikacji w ramach Konta, odpowiedzialność, w tym przewidzianą w pkt 5.5. , ponosi Licencjobiorca.

6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

6.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy pozyskanych od Licencjobiorcy (w zakresie obejmującym służbowy adres poczty elektronicznej oraz firmę Usługobiorcy) oraz danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług jest Usługodawca tj. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33.

9.2. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres daneosobowe@open.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

9.3. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane:
⦁ w celu świadczenia Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z przepisami UŚUDE;
⦁ w zakresie danych eksploatacyjnych (oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę w Aplikacji, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień w Aplikacji, a także w celach statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
⦁ w celach archiwizacyjnych tj. na potrzeby wykazania realizacji przez Administratora nałożonych na niego obowiązków oraz udokumentowania relacji z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
⦁ w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów UŚUDE oraz RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
⦁ Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe Usługobiorcy dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora są cele, o których mowa w ust. 3 lit. a - c powyżej.
⦁ Twoje dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) oraz podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. IT.
⦁ Przetwarzanie danych:
⦁ wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, będzie realizowane do czasu zrealizowania celu albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
⦁ w celu wypełnienia obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
⦁ Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
⦁ Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9.7. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Aplikacji anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

9.8. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Aplikacji. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (protokół https – szyfrowanie transmisji danych).

9.9. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Licencjobiorca/Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

10.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

10.3. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Usług powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: kontakt@ktorykredyt.pl

10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Licencjobiorcy: imię, nazwisko, nazwa firmy, Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego i usunięcia usterki w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.

10.6. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5., Usługodawca powiadomi Licencjobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.10.2018 r.

11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem https://ktorykredyt.pl/regulamin

11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Licencjobiorcy Aplikacji, z zastrzeżeniem punktu 11.4.

11.4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Aplikacji o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie internetowej Aplikacji pod adresem https://ktorykredyt.pl/regulamin oraz bezpośrednie poinformowanie Licencjobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

11.5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Aplikacji.

11.6. Zmiany Regulaminu w zakresie cenników nie dotyczą umów zawartych przed dokonaniem zmiany cennika.

11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.3. Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Licencjobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

11.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

11.10. Jakiekolwiek wykorzystanie nazwy Open Finance S.A. lub znaku graficznego wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy. Licencjobiorca/Usługobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że na dokumentach generowanych przez Aplikację znajdować się będzie adnotacja o treści: „Oferta przygotowana dnia: dd.mm.rrrr (hh:mm) przy wykorzystaniu serwisu ktorykredyt.pl" której Licencjobiorca zobowiązuje się nie usuwać, ani nie zniekształcać.